โน้ตลายเพลงวงโปงลาง1

ข้อตกลงการใช้ประโยชน์โน้ตลายดนตรีพื้นบ้านอีสานจากเวบไซต์ www.krusanti.org

          1. ใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น
          2. จะไม่นำไฟล์ภาพ, ไฟล์เสียง, ไฟล์วิดิโอ หรือไฟล์อื่นใดที่ดาวน์โหลดจากเวบไซต์นี้ไปใช้เพื่อการพานิชย์ หรือการค้าใดๆ ทั้งสิ้น
          3. ท่านมาถึงหน้าเวบเพจนี้แล้ว แสดงว่ายอมรับขอตกลง

 

สารบัญ

          ทีมาของดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน และตำแหน่งโน้ตบนเครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน
          ลายเปิดวง, ลายแถบลาน
          ลายโปงลาง, ลายไทภูเขา
          ลายศรีโคตรบูรณ์
          ลายบายศรีสู่ขวัญ
          ลายแพรวากาฬสินธุ์
          ลายมโหรีอีสาน
          ลายนารีศรีอีสาน
          ลายโปงลาง, ลายนกไซบินข้ามทุ่ง, ลายเต้ยโขง
          ลายเต้ยธรรมดา, ลายเต้ยพม่า
          ลายแมงภูตอมดอก
          ลายธิดาฟ้าหยาด
          ลายเซิ้งแหย่ไข่มดแดง
          ลายสังข์ศิลป์ชัย
          ลายเซิ้งกะโป๋ (ซันตรูส)
          ลายเซิ้งกะโป๋ (อีสานใต้)
          ลายเซิ้งตังหวาย
          ลายรำไทพวน
          ลายเซิ้งสาวไหมต่ำหูก
          ลายภูไทเข็นฝ้าย
          ลายเซิ้งกระติบข้าว
          ลายแม่ฮ่างกล่อมลูก
          ลายเอ้ดอกคูณ
          ลายฟ้อนแคน
          ลายภูไท 3 เผ่า
          ลายลมพัดพร้าว
          ลายเอ้ฝ้าย
          ลายปู่ปะหลาน

ลายอื่นๆ จะทะยอยรวบรวมมาครับ

Related Articles

Free Joomla templates by Ltheme