ดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน

          ความเป็นมาของดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน
          วิวัฒนาการของดนตรีพื้นบ้านอีสาน
          ดนตรีพื้นบ้านอีสานเหนือ
          เครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานเหนือ
                     1. ประเภทเครื่องดีด
                     2. ประเภทเครื่องสี
                     3. ประเภทเครื่องตี
                     4. ประเภทเครื่องเป่า
           การประสมวงดนตรีพื้นบ้านอีสานเหนือ
           ดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้
           เครื่องดนตรีอีสานใต้
           การประสมวงดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้
           นาฏศิลป์พื้นบ้านอีสานใต้
            กลุ่มวัฒนธรรมโคราช
           โน้ตลายเพลงวงโปงลาง
            เพลงวงโปงลาง

   สรุปวัฒนธรรมดนตรีของภาคอีสาน

 

 

Related Articles

Free Joomla templates by Ltheme